dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DE KIEM TRA TOAN 6 HKI mien phi,tai lieu DE KIEM TRA TOAN 6 HKI mien phi,bai giang DE KIEM TRA TOAN 6 HKI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/15/2009 3:10:32 PM
Filesize: 0.13 M
Download count: 40
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD & ĐT văn yên Đề kiểm tra học kì I
((( Năm học : 2008 - 2009
Môn : Toán lớp 6
( Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề )


Câu 1: Thực hiện phép tính
a/ 32.5 - 4.23 + 2
b/ 20 -

Câu 2 a/ Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9.
11 ; 105 ; 216 ; 1034 ; 360 ; 8001
b/ So sánh : 52 + 62 và ( 5 + 6 )2
c/ Hãy viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.
A =

Câu 3 Tìm số tự nhiên x biết :
a/ x - 3 = 2. 52
b/ x B(8) và 8 < x 38

Câu 4 Số học sinh của một trường THCS trong khoảng từ 400 đến 500 học sinh . Biết những học sinh này khi xếp thành hàng 5 , hàng 6, hàng 7 đều thừa ra 2 học sinh. Tính số học sinh đó.

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB = 10cm và C là một điểm nằm giữa A và B sao cho AC = 4cm. Gọi điểm D và E lần lượt theo thứ tự là trung điểm của AC và CB.
a/ Tính độ dài đoạn : DE
b/ Gọi điểm I là trung điểm của DE. So sánh đoạn: IB và DE.......................................................................................*Hết*.........................................................................................
( Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu, giáo viên không giải thích gì thêm) Đáp án và biểu điểm
Môn : Toán lớp 6
Học kỳ I - Năm học 2008 - 2009

Đáp án
ĐIểm

 Câu 1 : ( 2 điểm )
a/ Ta có : 32.5 - 4.23 + 2
= 9.5 - 4.8 + 2
= 45 - 32 + 2 = 15
b/ Ta có : 20 -
= 20 -
= 20 -
= 20 - 10
= 10
Câu 2: ( 3 điểm )
a/ - Các số chia hết cho 2 là : 216 ; 1034 ; 360 ;
- Các số chia hết cho 3 là : 105 ; 216 ; 360 ; 8001
- Các số chia hết cho 5 là : 105 ; 360
- Các số chia hết cho 9 là : 216 ; 360 ; 8001
- Các số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là : 360
b/ Ta có : 52 + 62 = 25 + 36 = 61 (1)
(5 + 6)2 = 112 = 121 (2)
- Từ (1) và (2) suy ra : (5 + 6)2 > 52 + 62
c/ Ta có: A =
+ Vì : x 2 và x3 x BC(2,3)
+ Do 2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau BCNN(2,3) = 2.3 = 6
- Mà BC(2,3) luôn là bội của BCNN(2,3)
BC(2,3) =
- Theo đầu bài thì : 10 < x 30 nên A =
Câu 3: ( 2 điểm )
a/ Ta có : x - 3 = 2. 52
x - 3 = 2. 25
x - 3 = 50
x = 50 + 3
x = 53 Vậy : x = 53

b/ Vì x B(8) nên x =
+ Mà : 8 < x 38 nên x =
Câu 4: ( 1 điểm )
Gọi số học sinh của trường là x , Điều kiện ( x N; 400 x 500 )
Vì khi xếp thành hàng 5 ;