dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DE KIEM TRA TOAN HKII mien phi,tai lieu DE KIEM TRA TOAN HKII mien phi,bai giang DE KIEM TRA TOAN HKII mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/15/2009 3:12:28 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 43
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đề kiểm tra học kì iI
Năm học : 2008 - 2009
Môn : Toán lớp 6
( Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề )

I. Trắc nghiệm: ( 4 điểm )
Hãy chọn đáp án Đúng nhất rồi viết vào tờ giấy kiểm tra.
Câu 1: Thực hiện phép tính:
A. B. C. D.
Câu 2: Chỉ ra quy tắc đúng để chuyển từ hỗn số có dạng thành phân số.
A. B. C. D.
Câu 3: x bằng bao nhiểu để:
A. 12 B. 3 C. - 4 D. 4
Câu 4: Đâu là định nghĩa đúng về hai góc phụ nhau:
A. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 00.
B. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 600.
C. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.
D. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800.
II. Tự luận
Câu 5: a/ so sánh: và b/ Tìm x biết:
Câu 6: Tính giá trị biểu thức:
a/ A = b/ B =
Câu 7: Hùng đọc một quyển sách. Sau khi đọc được số trang và thêm 6 trang nữa thì số trang còn lại của quyển sách là 30 trang. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang ?
Câu 8:
Cho Hình vẽ bên:
Biết góc: XOA = 300 ; YOB = 400 và tia OC là phân giác của góc AOB.
Hãy tính số đo góc : AOC và BOC ?.......................................................................................*Hết*.........................................................................................
( Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu, giáo viên không giải thích gì thêm) Đáp án và biểu điểm
Môn : Toán lớp 6
Học kỳ iI - Năm học 2008 - 2009


I. Trắc nghiệm: ( 4 điểm )
( Mỗi câu chọn đúng sẽ được 1 điểm )

Câu
1
2
3
4

Đáp án
A
B
D
C


II. Tự luận: ( 6 điểm )
Đáp án
ĐIểm

Câu 5: ( 2 điểm )
a/ Ta có : mà 64 > 63 =>
Hay

b/ Ta có :
0,5 điểm

0,5 điểm


0,5 điểm0,5 điểm

Câu 6: ( 2 điểm )
a/ A = =


b/


0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểmCâu 7: ( 1 điểm )
+ Khi Hùng đọc được số trang sách thì số trang sách còn lại là : số trang.
+ số trang này bằng : 6 + 30 = 36 ( trang )
+ Vậy : Số trang của quyển sách Hùng đọc là:
36: = 36. 81 ( trang )

Đáp số : 81 trang
0,5 điểm0,5 điểm

Câu 8: ( 1 điểm )

+ Vì góc : XOA + AOB + BOY = XOY
Mà : XOY là góc bẹt nên có:
300 + AOB + 400 = 1800 => AOB = 1800 - 300 - 400 => AOB = 1100
+ Mà : OC lại là tia phân giác của góc : AOB
nên AOC = BOC = 1100/2 = 550.

0,5 điểm


0,5 điểm

Chú ý: + Nếu học sinh làm cách khác đáp án mà Đ