dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIAO AN DAI SO 9 - CHUONG I mien phi,tai lieu GIAO AN DAI SO 9 - CHUONG I mien phi,bai giang GIAO AN DAI SO 9 - CHUONG I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/15/2009 3:21:05 PM
Filesize: 0.85 M
Download count: 26
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
* Ngày soạn : Tuần :
* Ngày giảng:
* Tại lớp : 9ABC

chương i - căn bậc hai - căn bậc ba
tiết 1 - bài 1 - căn bậc hai

I . Mục tiêu
1. Kiến thức : + Nắm được ĐN và KH căn bậc hai số học của số không âm.
+ Liên hệ giữa phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này đề so sánh
2. Kỹ năng : + Rèn kỹ năng tính toán chính xác, kỹ năng so sánh.
3. Thái độ : + Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác.

II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo Viên: Bảng phụ, máy tính bỏ túi.
2. Học sinh : Bảng nhóm, máy tính bỏ túi.

III. Tiến trình dạy học
1. ổn định lớp : Sĩ số 9A: ........... 9B:........... 9C:.............
2. Kiểm tra bài cũ :
( Không kiểm tra bài cũ )
3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình Đại Số 9.
+ Chương 1: Căn bậc hai,căn bậc ba.
+ Chương 2: Hàm số bậc nhất.
+ Chương 3. HPT bậc nhất 1 ẩn.
+ Chương 4. Hàm số y = ax2, phương trình bậc hai 1 ẩn.
*ạt động 2:Nghiên cứu về căn bậc 2
+GV: cầu nêu ĐN căn bậc hai của 1 số không âm a ?
+GV: a>0 có mấy căn bậc 2.ư
+GV: Yêu cầu hs lấy VD.
+ GV: a=0 thì có mấy căn bậc 2.
+GV: Yêu cầu hs làm

+HS: Giải thích dõ vì sao tìm được kết quả đó.

+ GV: Giới thiệu ĐN căn bậc hai số học ( Đọc qua bảng phụ )
+ GV: Đưa VD minh hoạ ĐN


+ GV: Giới thiệu chú ý:


+ GV: Yêu cầu HS làm 
+GV: Kiểm tra bài làm của HS

+GV: Giới thiệu cách gọi của phép tìm căn bậc hai số học Phép khai phương.
+ GV: Yêu cầu làm


* hoạt động 3 : So sánh căn bậc hai.
+ GV: giới thiệu ĐL

+ GV: Yêu cầu làm VD 2


+ GV: Yêu cầu làm VD3
+ GV: Yêu cầu làm

* Hoạt động 4 Luyện tập

+GV: Yêu cầu hs làm bài 1


+GV: nhận xét

+GV: yêu cầu học sinh làm bài 2.


+ GV: yêu cầu 1 học sinh nhận xét.
+ HS: Nghe giảng


1. Căn bậc hai số học.
+ HS: Căn bậc hai của 1 số không âm a là số x sao cho x2=a

+HS: a>0 có hai căn bậc 2 là 2 số đối nhau. và
+HS: V D 3 và 3
+HS:
a/ Căn bậc hai của 9 là 3 và -3
b/ Căn bậc 2 của 4/9 là 2/3 và -2/3
c/ Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5
d/ Căn bậc hai của 2 là và

* Định nghĩa: ( SGK - Trang 4 )

- VD: - Căn bậc hai số học của 16 l�