dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KE HOACH PHAP CHE mien phi,tai lieu KE HOACH PHAP CHE mien phi,bai giang KE HOACH PHAP CHE mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/15/2009 4:30:24 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 122
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng: gd&đt văn yên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường : THCS Tân Hợp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :….../KH - THCSTH Tân Hợp, ngày 20 tháng 12 năm 2008


Kế hoạch
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp chế năm học 2008 - 2009

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và đào tạo Văn Yên.
- Đảng uỷ - HĐND - UBND Xã Tân Hợp
- Cán bộ phụ trách tư pháp xã Tân Hợp
- Công đoàn trường THCS Tân Hợp.
- Các đồng chí Tổ trưởng chuyên môn, Các đ/c Bí thư chi đoàn trường,
đồng chí tổng phụ trách đội.

Thực hiện công văn số 191/PGD&ĐT và kế hoạch số 50/KH - PGD&ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của phòng giáo dục đào Văn Yên về việc hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2008 - 2009. Đơn vị trường THCS Tân Hợp đã tiến hành nghiên cứu, lập danh sách giáo viên trong ban giám hiệu thực hiện làm công tác pháp chế trong nhà trường và đồng thời tiến hành lập kế hoạch thực hiện công tác này như sau:

I. Xây dựng tủ sách pháp luật
1. Sưu tầm các văn bản liên quan đến pháp luật.
+ Luật giáo dục năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành
+ Luật phòng chống tham nhũng.
+ Luật khiếu nại và tố cáo
+ Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Luật giao thông đường bộ Việt Nam và nghị định 32/2007/NĐ- CP ngày 29/6/2007, Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007, Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007.
+ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007, chỉ thị số 31 -CT/TW ngày 09/12/2003, chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/08/2007.
+ Nghị định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/05/2007, Quyết định số 02/2008/QĐ- BGDĐT, Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16/04/2008.
+ Quyết định số 33/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/06/2007, Quyết định số 17/2008/QĐ- BGDĐT.
+ Thông tư số 21/2008/TT- BGDĐT ngày 24/4/2004, thông tư số 22/2008-TT- BGDĐT ngày 23/4/2004.
+ Quyết định số 02/2008/QĐ- UBND ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh yên bái.

2. Sưu tầm các loại sách liên quan đến pháp luật.
+ Tìm hiểu luật giáo dục năm 2005.
+ Tuyển tập kịch bản về nhà giáo Việt Nam. ( 2 tập )
+ Luật giao thông đường bộ.
+ Các quy định về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục.
+ Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ, công chức và người lao động.
+ Chính sách đối với nhà giáo, học sinh, sinh viên.
+ Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng HCM còn sống mãi. ( sách )
+ Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về Mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung cấp và chuyên nghiệp.
+ Cẩm nang nâng cao năng