dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHIEU DANH GIA GV. mien phi,tai lieu PHIEU DANH GIA GV. mien phi,bai giang PHIEU DANH GIA GV. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/26/2009 9:58:38 PM
Filesize: 0.56 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tr­êng : THCS T©n Hîp phiÕu ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn
Th¸ng 8 N¨m 2009

Th«ng tin chung
1. Hä vµ tªn gi¸o viªn : §Æng Th¸i S¬n
2. Ngµy th¸ng n¨m sinh : 20/01/1982
3. C«ng viÖc ®­îc giao : D¹y m«n : To¸n 9ABC + VËt lý 8ABC.
Kiªm nhiÖm : TTCM + Phæ cËp Gi¸o dôc
4. N¨m vµo nghÒ : 15/3/2005 Sè n¨m c«ng t¸c : 5 Giíi tÝnh : Nam

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i Tæ khoa häc tù nhiªn
A. §¸nh gi¸ tõng lÜnh vùc . ( Ghi ®iÓm dùa trªn c¸c minh chøng ) Tr­êng : Trung häc c¬ së t©n hîp - V¨n Yªn - Yªn B¸i
"LÜnh vùc I : PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng"
Yªu cÇu Tiªu chÝ Tù ®¸nh gi¸ Tæ ch. M«n HiÖu tr­ëng Ghi chó Môc Tiªu ChÝ Tãm t¾t Néi dung c¸c tiªu chÝ
§iÓm XL §iÓm XL §iÓm XL LÜnh Vùc I : KiÕn thøc
"1. NhËn thøc t­ t­ëng chÝnh trÞ víi tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng d©n, mét nhµ gi¸o ®èi víi nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc." a 1.1 a "Tham gia häc tËp, nghiªn cøu c¸c nghÞ quyÕt cña ®¶ng vµ nhµ n­íc…."
b b "Yªu nghÒ, tËn tuþ, s½n sµng kh¾c phôc khã kh¨n, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô…"
c c "Gi¸o dôc HS biÕt th­¬ng yªu, kÝnh träng víi «ng bµ, b¹n bÌm baái vÖ ®éc lËp…"
d d "Tham gia c¸c H§ x· héi, x©y dùng vµ BV ®Êt n­íc, gióp ®ì ®ång bµo khã .kh¨n…."
"§iÓm yªu
cÇu 1"
"2. ChÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ n­íc" a 1.2 a "ChÊp hµnh c¸c chñ ch­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc."
b b Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng
c c "GD häc sinh ý thøc chÊp hµnh kû luËt, thùc hiÖn quy ®Þnh tr­êng líp…"
d d VËn ®éng G§ chÊp hµnh tèt c¸c chñ ch­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc….
"§iÓm yªu
cÇu 2"
"3. ChÊp hµnh quy chÕ cña ngµnh, quy ®Þnh cña nhµ tr­êng, kû luËt lao ®éng." a 1.3 a "ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ngµnh, NT, cã nghiªn cøu vµ gi¶i ph¸p T.hiÖn"
b b "Tham gia ®ãng gãp, x©y dùng néi quy H§ cña nhµ tr­êng"
c c "Th¸i ®é L.®éng ®óng mùc, hoµn thµnh NV ph©n c«ng, c¶i tiÕn c«ng t¸c d¹y häc"
d d "ChÊp hµnh K.luËt L§éng , B.®¶m ngµy c«ng, lªn líp ®óng giê, thùc hiÖn nÒ nÕp CM"